Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie

Pomóż nam pomagać

                Zapraszamy na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), o godz. 17.00, na dużej Sali Narad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12 A.

Głównym celem Stowarzyszenia będzie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie i jego wychowanków.

Poniżej proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.
 4. Zapoznanie się ze statutem, dyskusja, przyjęcie statutu.
 5. Wybór komitety założycielskiego.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia z przerwą na ukonstytuowanie się Zarządu.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 8. Zapoznanie się z Regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków, dyskusja przyjęcie Regulaminu.
 9. Ustalenie wysokości i sposobu wnoszenia składek członkowskich.
 10. Wolne wnioski.
 1. Zakończenie zebrania.

Z projektem statutu i projektem regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, można się zapoznać w wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Namysłowie (parter, pokój 14-15) w dn. 10-11.06.2015, między godz. 12-15.00.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc budować lepszą przyszłość dla wychowanków Domu Dziecka, serdecznie zapraszamy na ww. spotkanie.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu-malowania pomieszczeń Filii Domu Dziecka, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont- malowanie pomieszczeń w budynku Filii Domu Dziecka w Namysłowie”.

 1. Termin realizacji zamówienia 06.07.2015r – 31.07.2015r
 2. Kryterium oceny ofert- 50% cena, 50% jakość użytych materiałów
 3. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na oferowany remont. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu-malowania pomieszczeń, które są przeznaczone do codziennego użytku w Budynku Filii Domu Dziecka w Namysłowie.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Dyrektora lub Inntendeta w godzinach od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 15.00 do dnia: 19 czerwca 2015r. do godz. 9.00. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   REMONT-MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU FILII DOMU DZIECKA W NAMYSŁOWIE.

Otwarcie ofert nastąpi  19 czerwca 2015r. o godzinie 9.10

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Załączniki do oferty:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Zapytania ofertowe Domu Dziecka na rok 2015

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z Zapytaniami ofertowymi dotyczącymi wsparcia placówki w kilku jej obszarach. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Zapytania ofertowe” wybierając „Zapytania ofertowe na rok 2015” lub klikając po prostu w ten link.