Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu-malowania pomieszczeń Filii Domu Dziecka, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont- malowanie pomieszczeń w budynku Filii Domu Dziecka w Namysłowie”.

  1. Termin realizacji zamówienia 06.07.2015r – 31.07.2015r
  2. Kryterium oceny ofert- 50% cena, 50% jakość użytych materiałów
  3. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
  4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na oferowany remont. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu-malowania pomieszczeń, które są przeznaczone do codziennego użytku w Budynku Filii Domu Dziecka w Namysłowie.
  2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Dyrektora lub Inntendeta w godzinach od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 15.00 do dnia: 19 czerwca 2015r. do godz. 9.00. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   REMONT-MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU FILII DOMU DZIECKA W NAMYSŁOWIE.

Otwarcie ofert nastąpi  19 czerwca 2015r. o godzinie 9.10

  1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Załączniki do oferty:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3