Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

Zapytania ofertowe na rok 2015

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.1

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

?Dostawa nabiału, przetworów nabiałowych i artykułów spożywczych do stołówki DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

 

 1. Termin realizacji zamówienia 01.04.2015r – 31.03.2016r
 2. Kryterium oceny ofert- cena 100%
 3. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment . Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Namysłowie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Intendentki  w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 27 marca 2015r. do godz 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   Dostawa nabiału, przetworów nabiałowych i artykułów spożywczych do stołówki DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

Otwarcie ofert nastąpi  27 marca 2015r. o godzinie 9.10

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.2

 

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

?Dostawa mięsa i przetworów mięsnych  do stołówki DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

 

 1. Termin realizacji zamówienia 01.04.2015r – 31.03.2016r
 2. Kryterium oceny ofert- cena 100%
 3. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment . Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Namysłowie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Intendentki  w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 27 marca 2015r. do godz 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   Dostawa mięsa i przetworów mięsnych  do stołówki DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

 

Otwarcie ofert nastąpi  27 marca 2015r. o godzinie 9.10

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.3

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

?Dostawa świeżych warzyw i owoców do stołówki DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

 

 1. Termin realizacji zamówienia 01.04.2015r – 31.03.2016r
 2. Kryterium oceny ofert- cena 100%
 3. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment . Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 ( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Namysłowie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Intendentki  w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 27 marca 2015r. do godz 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   Dostawa świeżych warzyw i owoców do stołówki DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

Otwarcie ofert nastąpi  27 marca 2015r. o godzinie 9.10

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr.4

 

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 z póź.  zm.)  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze zmianą (Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy- prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. 2014 poz. 423 .)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

?Dostawa środków chemicznych-czystości i środków higieny osobistej do  DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

 

 1. Termin realizacji zamówienia 01.04.2015r – 31.03.2016r
 2. Kryterium oceny ofert:

–  cena 50%,

– gotowość do realizacji niewielkich zamówień telefonicznych w danym dniu 50%.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do    reprezentowania firmy na zewnątrz,  należy  podać ceny jednostkowe na każdy oferowany asortyment (załącznik nr 1) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie

z wyprzedzeniem 2-3 dni. Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Dziecka w Namysłowie.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 1 dnia, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Intendentki  w godzinach pracy  od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 15.00 do dnia: 27 marca 2015r. do godz 9.00 Oferta      powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:   Dostawa środków chemicznych- czystości i środków higieny osobistej  do  DOMU DZIECKA  w    NAMYSŁOWIE?

 

Otwarcie ofert nastąpi  27 marca 2015r. o godzinie 9.10

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania

z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Załącznik

Formularz ofertowy – chemia